LANDSFORENING 105 - AETAT
AVDELING 105-15 HORDALAND
SAKER PÅ SIDEN:

Her er lenke til dekning av politisk streik i Bergen/Hordaland 2002.

Her er lenke til intervju om utvikling av etaten lokalt.

Klikk her for markering av Jurgen Mundt sin 70-årsdag.

FRA MARSTEINEN 2001 TIL SOLSTRAND 2002: "-en Aetat reise over opprørt hav." Klikk her for reise.

Lenke til Landsforening 105

Den 5/5-05 mottok vi melding om at ÅRSMØTE i avdelingen tirsdag 5.april 2005, i Olav Kyrresgate 22 (Bergen Sentrum).har valgt følgende arbeidsutvalg:


Leder: Jan T. Kalstad
Nestleder: Birte Sletten
Sekretær: Nina S.Andersen
Kasserer: Dunja Jugo
Studieleder: Anne Karin Espeland

Vi håper å motta ytterligere informasjon om valget når referatet fra årsmøtet er godkjent. 


ÅRSMØTE I NTL 105-15 ONSDAG 31.MARS 2004 I BERGEN

Gjenvalgt leder Jan Terje Kalstad overrakte blomster til 25-årsjubilanter.

Vi ser her Einar Nore (til venstre) og Arild Johansen.

Jubilantene fikk også NTLs 25-årsnål og en gavesjekk fra avdeling 105-15.

Årsmøtet behandlet som vanlig også organisasjonssaker som beretning, regnskap, møte- og aktivitetsplan, budsjett og forslag/bevilgninger og valg.

En del medlemmer med lokale tillitsverv ble takket med blomster for god og langvarig innsats.

Til høyre ser vi Signe Hoprekstad som i en årrekke har arbeidet med arbeidsmiljøspørsmål bl.a. både på virksomhetsnivå og lokalt i Hordaland.

Hun har i siste periode vært vara hovedverneombud for aetat Hordaland og medlem av arbeidsmiljøutvalget,

Signe fortsetter som varamedlem i styret for lokalavdelingen i kommende periode.

Wenche Bowman fikk også blomster og hederstegn for 25-års medlemskap fra Jan Terje Kalstad.

Etter valgene takket den gjenvalgte lederen for tilliten fra årsmøtet.

Avdelingen står nå ovenfor store utfordringer bl.a. i forhold til forsøkene med samordning av innsats fra aetat sosialtjeneste og trygd.

Dette vil også kreve kontakt med andre lokale fagforeninger og NTLs sentrale organer.JURGEN MUNDT -70 ÅR

Gjennom en årrekke har Jurgen holdt fanen høyt hevet i spissen for NTLs deltakere i 1.mai toget.

Han har i mange år vært aktiv i lokal- politikk, som tillitsvalgt, i fagforeningen lokalt og i NTLs stedsstyre. (Fylkesutvalg)

Vi gratulerer så mye med mange års innsats til fylte 70 år.

Den skal stå tidlig opp som skal holde følge med aktiviteten hans gjennom dagen.

Vi ser ham her sammen med andre representanter for arbeiderbevegelsen tidlig på morgenen ved Sophus Phils grav på Møllendal.

Ved aetats revy i 1999 hadde han også et kostelig innslag om en klonet superformidler som var den eneste som kunne utføre oppgaver etter nye rutiner.

Bak det komiske i innslaget kunne vi helt klart ane Jurgens advarende pekefinger. Også her sier han fra i forhold til ting som vil kunne ha innflytelse på den daglige arbeids- situasjonen.

I ett og alt sier Jurgen fra om det han mener er galt.

Jurgen har imidlertid også beholdt evnen til å spøke med organisasjonutviklingen i etaten.

Vi ser ham her som deltaker i en lokal "teambyggingsgruppe" som radbrekket et seriøst tema.


POLITISK  STREIK  I  AETAT  ONSDAG  22/5-02

NTLs medlemmer i Aetat over hele landet gikk til 2 timers politisk streik fra kl 12 til 14.

I Bergen ble forbipasserende og publikum informert både gjennom stands og med løpesedler fra medlemmer og tillitsvalgte fra ulike kontor og avdelinger.

Kravet om tilstrekkelig personale til å dekke etatens løpende oppgaver ble grundig underbygget.

I Oslo var det markering utenfor Stortinget der flere NTL-ere tok opp behovet for en styrket etat.

Torgalmenningen i Bergen ble det sentrale samlingspunktet for fagorganiserte fra flere arbeids- områder.

Det var god oppslutning om streiken både på Fylkesarbeids- kontoret, Bergen sentrum og Arbeidsrådgivningskontoret.

I bakgrunnen ser vi kunstnerisk innslag fra Festspillåpningen.

Kontoret i Bergen sentrum er i ferd med å bli en av landets største enheter.

Dette skjer gjennom nedbygging av flere kontor i Bergensområdet som tidligere betjente publikum lokalt.

Nå konsentreres publikumstil- strømningen i lokaler som raskt blir fylt opp. Publikumstelefon og toalett er stengt og ventetiden er lite trivelig.

På Danmarksplass var det lenge eget arbeidskontor som betjente en bydel med over 30.000 innbyggere.

Nå står man tilbake med en generalist i et offentlig servicesenter. Jobbsenteret har lenge har vært ubetjent og man registrerer ikke arbeidsledige.

Mange arbeidssøkere fra Årstad bydel gruer seg til køen i sentrum.

Et godt arbeids kontor i Fyllings dalen med stor lokal kontakt har blitt stengt. Vil Aetat måtte vende tilbake fra sentrum ?
På Nesttun var det stor forståelse for NTLs krav om en bedre situasjon både for brukere og ansatte.

Arbeidspresset mange steder i etaten er nå slik at folk forsvinner til nye jobber og sykefraværet øker for de som blir tilbake.

Uten tilstrekkelige midler til stillinger og overtid har mange ansatte jobbet gratis for å avverge de største problemene.

Dette hjelper imidlertid lite når datasystemet ikke akkurat er gratis og knapt nok letter arbeids- oppgavene i tiden som kommer.

Ved Aetat i Åsane var det stor aktivitet med både gjennomføring av politisk streik og opptelling av stemmer over årets tariffoppgjør.

Besøkende ble møtt med løpesedler ved inngangen, bl.a med beskrivelse av økt ventetid på behandling av saker.

Aetat Loddefjord holder til i en bygning med mange innganger. Vi ser her to av streikevaktene ved øverste inngang til Aetat.

Den gamle trauste A-logoen har blitt avløst av et symbol for oppløste enheter - delvis uten innhold.

En ny logo kan være et sikkert tegn på hva ledelsen ønsker seg, men prisen for staten kan bli høy.

AKSJONEN ER OMTALT I MEDIA/NRK BL.A. MED FØLGENDE OPPSLAG: 

Trygdeetaten ble rustet opp i årets budsjett for at flere skal prøve attføring før de eventuelt får uføretrygd. Etaten oversender en strøm av saker til Aetat uten at Aetat er rustet til å ta imot disse sakene, melder NTL avdeling Aetat.

–Køen av folk som ikke kommer ut i aktive tiltak blir større, mens Aetat sultefôres, sier leder Synnøve Kitdal i Aetats avdeling i Norsk Tjenestemannslag til NTB.

Ifølge Kitdal fører det til at regjeringen sløser med pengene de har bevilget til trygdeetaten.

Tjenestemannslaget melder at Aetat har vært gjennom en nedbemanning på totalt 25 prosent siden 1995, mens antallet ledige bare er 10 prosent lavere. Antallet som er på attføring har økt. Sykefraværet i Aetat er oppe i 10 prosent i gjennomsnitt, og det er stor frustrasjon over det nye datasystemet.

De ansatte er frustrerte over at det er brukerne som må betale prisen.

De reagerer også på at problemene skal løses ved å hente inn en ny sjef for Aetat. De mener at problemet er for få folk, og ikke for liten motivasjon.................

Det meldes at streiken har blitt møtt med sympati og forståelse fra mange som kjenner forholdene i etaten.

Spesielt blir støtten fra Arbeids- søkerforbundet i Norge satt pris på. Dette understreker et felles ønske om bedre tilbud for brukerne.

Fagorganiserte i Trygdeetaten som kjenner situasjonen i Aetat, støtter også kravene om styrking av tilbud.

Nedenfor finner vi en kunstners frie forståelse av spørsmål omkring ny sentral dataløsning.

Kan telefon og publikums-toalett stenges for å finansiere en dataløsning til 750 mill. ?

Var det nødvendig med streik når staten nå betaler for en teknisk "gå sakte" aksjon ?

Vi minner om at alle likheter mellom spørsmål, svar, kunst og virkelighet er helt tilfeldige.


FRA  MARSTEINEN  2001  TIL  SOLSTRAND  2002: -en Aetat reise over opprørt hav

Nedenfor er det en presentasjonsside med stoff fra kurs og  informasjons- møter i 2001/02. Det er også bilder og videoklipp fra møtene på Sotra, Voss og Os. Det hele kan leses sammenhengende eller gjennom klikk på lenker i førstesiden.

Ansatte på kontorene for Sentrum Danmarksplass og Fyllingsdalen var for et år siden samlet til kurs på Marsteinen.

Folk har fått kraftig erfaring med omstilling som var tatt opp på kurset.

Klikk her for utdrag av programmet på kurset

Med jevne mellomrom har det vært informasjonsmøter for etatens ansatte i fylket.

Vi ser her fylkesarbeidssjefen holde en kort tale på fjordårets møte på Voss.

På dette tidspunkt var ikke konsekvensene av statsbudsjettet for 2002 helt klare for organisasjonen.

Imidlertid var det varslet at fremtiden for Fylkesarbeidskontorene og den eksisterende ledelsesstrukturen ville bli mer uklar i tiden fremover.

Klikk her for bilder fra informasjonsmøte 2001

Den dramatiske tittelen for innslaget på informasjonsmøte Solstrand 2002 er en indikasjon på hva man har opplevd i året som har passert siden kurset på Marsteinen.

Årets taler og revy underbygget tanken om at et attentat mot etatens virksomhet hadde funnet sted.

Sykefravær og arbeidsbelastning har økt dramatisk, også i lederskiktet.

Klikk her for klipp fra informasjonsmøtet 2002.
AETAT  LOKAL PÅ KURS I 2001

Ansatte på kontorene for Sentrum Danmarksplass og Fyllingsdalen var samlet til kurs på Sotra.
Det store sentrale fyrtårnet i Oslo er som kjent ikke lenger et særlig godt navigasjonsinstrument og man forsøker med lokale varianter av hjelpemidler for ny kurs.
Da fyrtårnene på fylkesnivå heller ikke ventes å lyse med samme styrke i tiden framover, har man startet en lokal omorganiserings- debatt på deler av kontorene i Bergen kommune.
I fredelige omgivelser på et trivelig hotell kunne man konstatere at det tidligere organisasjonskartet som var tegnet fra sentralt hold, ikke kunne overføres direkte til lokale strukturer
Tidligere debatt ble erklært avsluttet og banner ble vist slik at alle skulle forstå at den gamle debatten var slutt.

Klikk her for *.wmv-innslag

Lokale musikere satt den nye tonen for kommende debatt gjennom sin tolkning av kjente verk

Klikk her for *.mp3-fil med musikk

Distriktsarbeidssjef ønsker Fylkesarbeidssjef velkommen som innleder til debatt om ny teamorganisering.

Klikk her for utdrag av åpning.

Klikk her for del av innledning.

Det faglige grunnlaget for teamarbeid i praksis var ikke særlig velutviklet.

Alle mulige virkemidler taes dog i bruk for trening på teambygging.

Kultur-team av ansatte organiseres for framføring av gruppearbeid.

Kulturinnslagene vekker beundring hos aktivistene som arbeidet for at de praktiske øvelsene skulle stå i samsvar med modellen for teambygging.

Det var imidlertid en smule avstand mellom øvelser og arbeidsdag.

Kursdagen ble avsluttet med sterk musikalsk innsats fra etatens ansatte med team-kompetanse innen underholdningsmusikk.

Klikk her for *.mp3-fil fra dansen


INFOMØTE VOSS 2001

Kontorleder i vertskommunen ønsker velkommen
Leder for Fylkesarbeids- kontoret holder sin tale til møtet.
Ordføreren på Voss hilser møtet, og fremhever bygdens kvaliteter.
Ansatte på kontorene i fylket taler.
Verneombudet i fylket snakket lite om akan-arbeid under middagen
Mat og drikke på Voss skaper høy stemning i de små timer.


INFOMØTE SOLSTRAND 2002

Slik fremsto åpningstittelen på revyen ved Aetats informasjonsmøte på Solstrand fredag 14.juni.

Perioden fra siste lystige informasjons- møte på Voss har vært den bratteste bakken for etaten så langt man kan minnes.

Etatens datasystem, ARENA, har gitt de dyktige revymakerne et usedvanlig stort kildematriale.

Det var gjort et meget godt arbeid med teknisk tilrettelegging av åpningssekvensen og innslagene var godt fremført.

Det var betydelig snert i kritikken mot sentralt ansvarlige for den kritiske situasjonen for etatens ansatte og brukere.

Det er ikke altid nødvendig med så mange ord i en revy når folk har en felles referanseramme for vurdering av situasjonen.

Klikk her for utdrag av tale som på en glimrende måte gjennspeiler strømninger på grunnplanet når man tenker på hovedstadens aktører i spillet om etatens fremtid.

På tross av sterkt arbeidspress og frafall av revyartister i sluttfasen, hadde en kreativ blanding av ledere og terminalarbeidere skapt en rekke gode innslag

Klikk her for kort videoklipp fra forestillingen.

Det vil forhåpentligvis også komme en lengre video fra en minnerik kveld.

En erfaren leder fra etaten kunne etter revyen ønske velkommen til middag på Solstrand.

I Os-ordførerens fravær fikk forsamlingen dog et godt inntrykk av tilstanden i kommunen.

Bildet ble imidlertid noe preget av den brune bakgrunnen på stedet.

Vi ser her lokale talenter som preget revyen og fikk frem innslag i rask rekkefølge.

Under middagen fikk artistene velfortjent ros for innsatsen, og en god utforming av musikalske innslag.

Flere kontor har fått vist at de har medarbeidere som også kan gi fra seg lydinnslag av god kvalitet.

Innslagene ble godt mottatt av ansatte som har stått i første linje når konsekvensene av sentralt system- sammenbrudd slo inn i det lokale arbeidsmiljøet.

Mange har imidlertid sluttet av ulike grunner og pensjonsordningene blir i økende grad tatt i bruk.

Vi ser her fungerende Fylkesarbeids- sjef som takker en jente som har stått på i 40 år og som nå blir pensjonist.

Situasjonen i Hordaland har også vært preget av at ansatte med sentrale oppgaver har vært sykemeldt i en periode med store omstillinger.

Fylkesarbeidskontoret er en av de enhetene som kan ventes å stå ovenfor store endringer i tiden framover. Denne delen av etaten forsvinner i nåværende form.

Folkene ved dette bordet kunne imidlertid fortsatt bidra med en en god "takk for maten" tale til sentral ledelse .

Klikk her for videoklipp fra takketale.

Informasjonsmøtene i etaten gir også anledning til kontakt mellom ansatte som har arbeidet på ulike steder i fylket.

I omstillingstider som er preget av endringer som ikke automatisk oppfattes som velfunderte, blir den uformelle informasjonsutvekslingen viktig.

Under vandring mellom bordene ut på kvelden kan det utveksles informasjon som kan bli sentral for vurdering av fremtidige oppgaver i organisasjonen.

Når sentrale myndigheter starter stol-leken for ledere, kan det lett bli en smule trengsel ved bordene når omstillingens smektende musikk stopper.

Imidlertid kunne etatens ansatte bidra med kontinuerlig musikk til langt på kveld.

Gjennom dette ble behovet for stoler betydelig redusert og dansegulvet ble en trivelig Arena.

Klikk her for toner gjennom sommernatten.